Annual fire drills 2021

พนักงานโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยได้รับความร่วมมือจาก ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก เมืองพัทยา เป็นผู้ฝึกสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฐมพยาบาลและการดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

YOUR COMMUNITY HOSPITAL...IN THE PARK