โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอลพิทอล จัดอบรม CPR (การปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน)

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอลพิทอล จัดอบรม CPR (การปฐมพยาบาลกู้ชีพขั้นพื้นฐาน) เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการภายในองค์กร โดยมีวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้จริงและนำความรู้ไปช่วยคนรอบข้างได้ตั้งแต่เรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นเสมอในชีวิตประจำวัน จนไปถึงการทำ CPR ได้อย่างถูกต้องเพื่อลดอัตราความพิการและการเสียชีวิตที่จะเกิดขึ้นได้

YOUR COMMUNITY HOSPITAL...IN THE PARK