โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์จัดอบรม "การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น (BASIC TRANSFER TECHNIQUES)"

โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์ได้มีการจัดการอบรม "การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเบื้องต้น (BASIC TRANSFER TECHNIQUES)" มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปใช้ได้จริงกับทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน หากผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จะสามารถลดอัตราการบาดเจ็บ และช่วยให้ผู้ป่วยรอดจากความพิการและอันตรายที่อาจถึงชีวิตได้ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมและป้องกันการบาดเจ็บให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

YOUR COMMUNITY HOSPITAL...IN THE PARK